Het verwerken van persoonsgegevesn van charters en ingehuurde derden heeft tot doel:

a.  het aangaan van de overeenkomst van dienstverlening; (artikel 6 lid 1b AVG)

b.  het vaststellen van de beloning en overige voorwaarden van dienstverlening;

c.  het (laten) uitbetalen van beloning (artikel 6 lid 1b AVG

d.  de uitvoering van een voor de betrokkene geldende regeling; (artikel 6 lid 1b AVG)

e.  het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; (artikel 6 lid 1b AVG)

f.   het opzeggen van de overeenkomst tot dienstverlening (artikel 6 lid 1b AVG)

g.  de overgang van de betrokkene naar diens (tijdelijke) tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek  waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is verbonden (artikel 6 lid 1b AVG);

h.  het geven van instructies en het begeleiden van betrokkene (artikel 6 lid 1b AVG);

i.   het behandelen van geschillen; (artikel 6 lid 1b AVG)

j.   de behandeling van zaken met betrekking tot de dienstverlening, anders dan genoemd onder a. t/m i.; (artikel 6 lid 1b AVG)

k.  het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging; (artikel 6 lid 1c AVG)

l.   beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen (art. 6 lid 1f AVG)"

Meer informatie? Klik hier

Terug naar privacyverklaing? Klik hier