Van charters en ingehuurde derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a.  naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b.  BSN-nummer;

c.  kopie ID-bewijs/paspoort;

d.  nationaliteit, geboorteplaats;

e.  gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging, voor zover die noodzakelijk zijn voor een goede functie-uitoefening conform de benoemingsvoorwaarden;

f.   gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

g.  gegevens betreffende de overeenkomst van dienstverlening;

h.  gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;

i.   gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht;

j.   gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;

k.  foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van het betreffende Fritombedrijf en de werkzaamheden die door charters/derden worden uitgevoerd;

l.   camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van het betreffende Fritombedrijf;

m. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;

n.  andere dan de onder a. tot en met m. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

 

Meer informatie? Klik hier

Terug naar privacyverklaring? Klik hier