Het verwerken van persoonsgegevens van personeel heeft tot doel:

a.   het aangaan van de arbeidsovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG);

b.   het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden (artikel 6 lid 1b AVG);

c.   het (laten) uitbetalen van salaris, de afdracht van belastingen en premies (artikelen 6 lid 1b en 6 lid 1c AVG);

d.   de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde (artikel 6 lid 1b AVG);

e.   het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen (artikel 6 lid 1b AVG);

f.    het verlenen van ontslag (artikel 6 lid 1b AVG);

g.   de overgang van de betrokkene naar diens (tijdelijke) tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is verbonden (artikel 6 lid 1b AVG);

h.   het geven van leiding en het begeleiden van betrokkene (artikel 6 lid 1b AVG);

i.    het verstrekken van de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van re-integratieverplichtingen bij verzuim (artikel 6 lid 1c AVG);

j.    het verlenen van toegang tot het Fritomnetwerk (artikel 6 lid 1b AVG);

k.   het regelen van en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband (artikel 6 lid 1b AVG);

l.    verkiezing leden medezeggenschapsorgaan (art. 6 lid 1c AVG);

m.  het behandelen van geschillen (artikel 6 lid 1b AVG);

n.   de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a. t/m m. (artikel 6 lid 1b AVG);

o.   het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging (artikel 6 lid 1c AVG);

p.   beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen (art. 6 lid 1f AVG)"

 

Meer informatie? Klik hier

Terug naar privacyverklaring?  Klik hier