Persoonsgegevens die we verwerken

De Fritom Group verwerkt persoonsgegevens van personeel, bezoekers, klanten, relaties en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de naw-gegevens van een klant en bij het in dienst nemen van personeel van nieuwe medewerkers. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden.

Van medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres   alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;

b. BSN-nummer;

c. kopie ID-bewijs/paspoort;

d. een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

e. nationaliteit, geboorteplaats;

f.  gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging, voor zover die noodzakelijk zijn voor een goede functie-uitoefening conform de benoemingsvoorwaarden;

g. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

h. gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;

i.  gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;

j.  gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;

k. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;

l.  gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;

m. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;

n.  gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekome arbeidsvoorwaarden;

o.  gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;

p.  inloggegevens Fritomnetwerk

q.  foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van het betreffende Fritombedrijf en de werkzaamheden die door medewerkers worden uitgevoerd;

r.   camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van het betreffende Fritombedrijf;

s.  de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;

t.   andere dan de onder a. tot en met s. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

 

Gegevens die wij niet van de medewerker hebben ontvangen en ook niet zelf hebben verzameld, hebben wij ontvangen van de volgende derde partijen:

  • Arbodienst
  • Belastingdienst
  • UWV
  • Overige overheidsinstellingen

 

Meer informatie? Klik hier

Terug naar pivacyverklaring? Klik hier