Buitendienstmedewerkers Fritombedrijven bezoeken internationale beurzen.

In december jl. werd de ISM (grote zoetwaren-beurs) in Keulen en Christmasworld in Frankfurt bezocht. Alleen voor de fun of zit er meer achter?

Martijn van der Gron­den, sales manager bij TGN|Fritom hierover: “Nee, niet al­leen maar omdat het leuk is. Op deze beur­zen worden nieuwe trends en pro­ducten ge­toond. Ook klanten van de Fritom Group laten daar hun nieuwste ont­wikkelingen zien. Daar komen we natuur­lijk graag naar kijken. We vinden het belang­rijk dat we gevoel krij­gen bij de activiteiten van onze klanten en dat we weten wat we voor hen ver­voeren. Bo­vendien is zo’n beurs een prima ge­legenheid om op zoek te gaan naar potentiële nieuwe klan­ten. Veen­stra|Fritom, For­vision|Fritom en TGN|Fritom heb­ben geza­menlijk Christ­masworld bezocht. We hebben veel relaties gesproken en enkele mogelijk nieuwe klanten ont­moet. Bij de ISM hebben Bidon|Fritom en TGN|Fritom ge­zamenlijk de moge­lijkheden die Fritom biedt gepresenteerd. Ook tijdens deze beursda­gen merkten we weer dat klanten het op prijs stel­len dat we hun stand bezoeken en dat ze het erg waar­deren dat we oprecht ge­ïnteresseerd zijn in hun bedrijf.”